Při nákupu nad 5000 Kč, poštovné nebo dovoz po celé ČR zdarma.
+420 605 146 076 · aukce@galerieumeni.cz · Ostrava

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravující provoz a účast na internetové aukci v systému společnosti Starožitnosti - Richard Srnec a Galerie Filip s.r.o provozovaném v prostředí veřejné datové sítě na portálu www.galerieumeni.cz a pravidla jejího průběhu a užívání.

Čl. I. Základní informace

1.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a aukční řád (dále jen „VOP") upravují pravidla provozu, průběhu, účasti v aukci a užívání internetového portálu www.galerieumeni.cz, jehož provozovateli jsou Starožitnosti - Richard Srnec, Pod Lesem 2091, Petřvald, IČ: 765 00 641, DIČ: CZ8212265204 a společnost Galerie Filip s.r.o., se sídlem Jiráskovo náměstí 121/8, Moravská Ostrava, 702 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, C 74824, IČO: 07195800, DIČ: CZ07195800 e-mail: aukce@galerieumeni.cz (dále jen „provozovatel“).

2.

provozovatel provozuje internetový neveřejný aukční systém na portálu www.galerieumeni.cz, který umožňuje vlastníkům movité věci ji zpeněžit jako položku v aukci, stanoví podmínky zpeněžení a převodu vlastnických práv k věci, která je položkou aukce, a dále stanoví podmínky, za kterých účastník aukce nabízenou položku aukce může poptat a v případě podání nejvyšší nabídky v aukci též nabýt vlastnické právo k věci, která je položkou aukce za podmínek stanovených v těchto VOP.

3.

Tyto VOP se řídí ust. § 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, dále zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

Čl. II. Práva a povinnosti provozovatele

1.

provozovatel je v souladu s jeho předmětem podnikání oprávněn k nákupu a prodeji věcí movitých, k provádění dobrovolných aukcí movitých věcí podle zákona o veřejných aukcích, neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a k oceňování majetku pro věci movité.

2.

provozovatel je oprávněn a povinen zajistit bezproblémový chod internetového aukčního systému, jeho správu, přijímání a uchovávání datových zpráv prostřednictvím veřejné datové sítě (internet) a jejich uchovávání na záznamových mediích. Této povinnosti se provozovatel může zprostit pouze v případě nenadálých a jím nepředvídatelných událostí, které by měly podstatný vliv na chod aukčního systému. Takovou událostí je například výpadek veřejné datové sítě, napadení aukčního systému viry, a ty provozovateli znemožňují zpracování a přenos dat elektronickou formou, který je mimo sféru vlivu provozovatele atd.

3.

provozovatel je jakožto povinná osoba ve smyslu svého předmětu podnikání podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů povinen k identifikaci a průběžné kontrole osob Vlastníka a Dražitele. Údaje osob Vlastníka a Dražitele jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. V souvislosti s tím si provozovatel vyhrazuje právo na neprovedení příkazu, a případně i vyloučení Vlastníka nebo Dražitele z prodeje mimo aukční systém nebo z prodeje v aukčním systému.

 

Čl. III. Práva a povinnosti Dražitele

1.

Zájemce, který řádně vyplní registrační formulář na adrese https://galerieumeni.cz/user/registration/, bude považován za zájemce o uzavření inominátní smlouvy podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejímž předmětem je poskytnutí služby provozovatele, spočívající v možnosti Dražitele účastnit se na neveřejné aukce provozovatele (dále jen "Smlouva"). Zájemce vyplněním registračního formuláře a souhlasem s obsahem VOP bere na vědomí, že mu budou zasílány informační e-maily a zprávy. Nebude-li zájemce souhlasit se zasíláním zpráv, nahlásí tuto skutečnost e-mailem s uvedením svého e-mailu, či telefonního kontaktu.

2.

Podmínky registrace pro Dražitele

2.1.

Dražitelem je

  • fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, bez omezení v právním jednání, která není v exekuci, není politicky exponovanou osobou, nebo osobou blízkou k této osobě, a nebyl na ni podán insolvenční návrh;

  • obchodní korporace, na kterou nebyl podán insolvenční návrh, a kterou zastupuje její statutární orgán, nebo prokurista zapsaný v obchodním rejstříku.

2.2.

Dražitel je povinen se seznámit s těmito VOP, a zároveň poskytnout své osobní údaje, právnická osoba pak údaje o názvu firmy, jednající fyzickou osobu, sídlo, skutečného majitele, příp. elektronickou identifikaci, atd., dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů, a seznámit se se svými právy, vyplývajícími ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Dražitel je povinen zaslat kopii průkazu totožnosti (občanského průkazu, resp. elektronickou identifikaci) na e-mail aukce@galerieumeni.cz, či poštou na adresu Jiráskovo náměsti 8/121, Ostrava 2, a tento v originále následně osobně předložit v Provozovně provozovatele. V případě osobního předložení v Provozovně nemusí být pořizována kopie dokladu.

2.3.

Dražitel je povinen zadat do registračního formuláře svou platnou e-mailovou adresu a zvolit si své osobní přístupové heslo do internetového systému provozovatele, a odpovídá za to, že tyto údaje nezpřístupní třetí osobě, taktéž odpovídá za to, že jeho osobní údaje jsou pravdivé a průkaz totožnosti je platný. Dražitel bere na vědomí, že provozovatel průběžně ověřuje pravdivost poskytnutých osobních údajů, u právnické osoby – název firmy, jednající fyzickou osobu, sídlo, skutečného majitele, atd.

2.4.

Dražitel nehradí žádné náklady, ani poplatky v souvislosti s uzavřením Smlouvy s provozovatelem, registrace je bezplatná, s platností do okamžiku odstoupení, příp. zrušení registrace provozovatelem.

3.

Zájemce obdrží po odeslání registračního formuláře provozovateli pokyny pro dokončení registrace Zájemce v systému, s odkazem na platné znění VOP, jejichž součástí je i formulář pro odstoupení od Smlouvy. Registrace Zájemce bude do 48 hodin potvrzena provozovatelem, o čemž bude Zájemce informován automatickou zprávou o dokončení registrace zaslanou na jím uvedený e-mail. Po obdržení této zprávy je Smlouva mezi provozovatelem a Zájemcem uzavřena, Zájemce se stává Dražitelem, jenž je oprávněn se účastnit neveřejné aukce provozovatele v internetovém aukčním systému a činit tam příhozy za účelem nabytí vlastnického práva k věci movité, která je předmětem aukce.

4.

Dražitel je oprávněn si před učiněním příhozu v aukci jednotlivou položku aukce v Provozovně provozovatele prohlédnout a ověřit její stav, pravost, provedení, jakost a funkčnost, je oprávněn si do Provozovny na své náklady přizvat znalce zapsaného v seznamu znalců, který pro něj prohlédne a potvrdí stav, pravost, provedení, jakost a funkčnost položky aukce. V pochybnostech se má za to, že si Dražitel položku aukce před učiněním jeho prvního příhozu na danou položku aukce řádně prohlédl.

5.

Dražitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním Řádu Aukce. Registrací a přihlášením ke svému účtu v systému aukce Dražitel vyslovuje svůj souhlas s VOP.

6.

Odstoupení od smlouvy Dražitelem

6.1.

Dražitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od doručení potvrzení o dokončení registrace od provozovatele, tj. od uzavření Smlouvy s provozovatelem, a to vyplněním formuláře určeného pro odstoupení od Smlouvy, a jeho zasláním na e-mail provozovatele aukce@galerieumeni.cz, či doporučenou poštou na adresu Galerie Umění, Jiráskovo náměsti 8/121, Ostrava 2.

6.2.

Má se za to, že Dražitel, který učinil ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy první příhoz, dal provozovateli výslovný souhlas k plnění služby ještě před uplynutím zákonné lhůty určené pro odstoupení Dražitele od Smlouvy, a Dražitel je příhozem vázán a již nemůže odstoupit od Smlouvy s provozovatelem. V případě, že Dražitel učinil nejvyšší příhoz v aukci podle Řádu Aukce, je touto nabídkou rovněž vázán a již nemůže odstoupit od Smlouvy.

6.3.

Dražitel má právo odstoupit od Smlouvy s Provozovatelem pouze v případě, že již nemá zájem činit příhozy na položky aukce, nečinil příhozy na položku aukce a neučinil nejvyšší příhoz na položku aukce, anebo vůči kterému nemá Provozovatel žádné pohledávky z titulu učiněného nejvyššího příhozu, nebo nejsou vůči němu účinná jiná smluvní ujednání dle těchto VOP.

 

Řád Aukce

1.

Řád Aukce je nedílnou součástí těchto VOP a upravuje podmínky a pravidla, za kterých Dražitel může poptat nabízenou položku aukce, učinit příhoz (v českých korunách) a v případě vítězství v aukci pak nabýt vlastnické právo k položce aukce.

2.

Položka aukce

2.1.

Položka aukce je individuálně určená movitá věc, nebo soubor věcí movitých, kterou se rozhodl provozovatel zpeněžit prostřednictvím svých služeb. Je vyobrazena a popsána na portálu www.galerieumeni.cz, zejména uvedením techniky zhotovení, rozměru (bez rámu), její vyvolávací ceny, aktuální ceny, výše minimálního příhozu a časového intervalu zbývajícího do konce internetové aukce. Cena položky aukce je vyjádřena v českých korunách nebo v eurech.

2.2.

Položka aukce může vykazovat malé restaurátorské zásahy, drobná poškození rámů, přirozenou krakeláž olejomaleb, zažloutlost papíru starších tisků a kreseb. Popsána jsou pouze ta poškození, která by případně ovlivňovala hodnotu dané položky. Položky aukce mohou být restaurované, poškozené, nefunkční, atd., přičemž toto bude zohledněno v její ceně a každý Dražitel je oprávněn si položky aukce prohlédnout u provozovatele a s jejich faktickým stavem se seznámit.  

2.3.

Položky aukce jsou v internetové aukci zveřejněny minimálně 7 dnů před ukončením aukce konkrétní položky aukce.

2.4.

Jednotlivé položky aukce jsou zpřístupněny Zájemcům v Provozovně po celou dobu jejich aukce, nejpozději 7 dnů před ukončením jejich aukce. Zájemce se může prostřednictvím e-mailu, či telefonicky domluvit s provozovatelem na konkrétním termínu prohlídky v otevíracích hodinách Provozovny uveřejněných na webových stránkách provozovatele.

3.

Postup Dražitele v internetové aukci

3.1.

Dražitel, může využít postup uvedený na stránkách provozovatele https://galerieumeni.cz/jak-drazit-v-aukci-na-webu-galerieumeni-cz.

3.2.

Dražitel si může před zahájením internetové aukce konkrétní položky aukce zajistit na vlastní náklady znalecký posudek znalce, kterého si přizve. provozovatel si vyhrazuje právo názor takového znalce neakceptovat a položku aukce nadále nabízet za jím uvedených podmínek v internetové aukci. V případě předložení písemného znaleckého posudku od soudního znalce v příslušném oboru, dokazujícího, že se jedná o falzum, může danou položku aukce provozovatel z aukce dle svého uvážení vyloučit.

3.3.

Dražitel je oprávněn učinit příhoz k aktuální ceně položky aukce takovou částkou, která odpovídá stanovené minimální částce příhozů.

3.4.

Po ukončení internetové aukce budou provozovatelem částky příhozů na jednotlivé položky aukce archivovány v databázi pro případnou zpětnou kontrolu, kterou si může Dražitel u provozovatele vyžádat.

3.5.

Bude-li však proveden příhoz na položku aukce během posledních 5 minut internetové aukce, bude plánovaný čas ukončení internetové aukce prodloužen o dalších 5 minut, čas ukončení aukce bude prodlužován, dokud budou činěny příhozy. Odpočítávání času do konce aukce jednotlivé položky nemusí být shodné, pokud nemá Dražitel synchronizován čas s probíhající internetovou aukcí na svém počítači, tedy s časem na serveru. Pokud na stejnou položku aukce budou podány dva stejné příhozy, systém automaticky upřednostní příhoz, který byl podán jako první.

3.6.

Novým vlastníkem položky aukce se stává ten Dražitel, který provede v době dané internetové aukce nejvyšší příhoz na položku aukce (dále jen „Vydražitel“), zaplatí částku nejvyššího příhozu, včetně zaplacení smluvního poplatku provozovatele ve výši 20% (dvacet procent), vč. DPH, z částky nejvyššího příhozu Dražitele na položku aukce provozovatele (dále jen „Smluvní poplatek), a převezme si položku aukce. V případě, že Vydražitel vyhrál více položek aukce, přechází vlastnické a dispoziční právo k nim až v okamžiku uhrazení posledního nejvyššího příhozu, včetně zaplacení smluvního poplatku provozovatele ve výši 20% (dvacet procent), vč. DPH, z poslední částky nejvyššího příhozu Dražitele na poslední položku aukce. Jakmile internetová aukce skončí, je Vydražitel automaticky informován o výhře, platbě a nutnosti převzít položky aukce, a to prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v registraci. Smlouva na položku aukce je mezi Vlastníkem položky aukce a Vydražitelem uzavřena příklepem (dále jen "smlouva o příklepu").

3.7.

Vydražiteli zanikne právo na odstoupení od Smlouvy provedením nejvyššího příhozu na položku aukce, neboť jde o poskytnutí služby, jejíž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli provozovatele, a má se za to, že Vydražitel provedením nejvyššího příhozu dal provozovateli souhlas k plnění služby provozovatelem, a to ještě před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

4.

Práva a povinnosti Vydražitele

4.1.

Vydražitel je povinen do 14 kalendářních dnů od ukončení internetové aukce zaplatit provozovateli jeho nejvyšší příhoz, podaný na položku aukce, včetně Smluvního poplatku provozovatele. Celková cena vyhrané položky je uhrazena okamžikem jejího připsání na účet provozovatele zřízený pro účely vypořádání finančních prostředků ze smlouvy o příklepu č. účtu: 4614869999/5500, který vede provozovatel.

4.2.

Vydražitel a provozovatel se mohou prostřednictvím e-mailu domluvit na úhradě celkové ceny vyhrané položky přímo v Provozovně provozovatele v případě, že celková částka vyhrané položky aukce nepřevýší maximální zákonem stanovený limit pro hotovostní platby.

4.3.

Po uhrazení celkové ceny vyhrané položky nebo poslední z vyhraných položek přechází vlastnické a dispoziční právo na Vydražitele, včetně nebezpečí škody, zničení a ztráty vyhrané položky. provozovatel vydá Vydražiteli daňový doklad o uhrazení celkové částky vyhrané položky, případně položek, obsahující popis vyhrané položky.

4.4.

Vydražiteli, který neuhradil celkovou cenu vyhrané položky ve stanovené lhůtě, bude následující den provozovatelem zaslána emailem 1. upomínka s výzvou k uhrazení celkové ceny vyhrané položky se stanovením dodatečné lhůty k uhrazení v trvání 3 kalendářních dnů. V případě, že Vydražitel neuhradí celkovou cenu vyhrané položky ani po uplynutí dodatečné lhůty 3 dnů, je následující den provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat na Vydražiteli škodu způsobenou mu za zmařením aukce, jakož i ušlý zisk provozovatele. V tomto případě je provozovatel též oprávněn odstoupit od smlouvy o příklepu k položce aukce jménem Vlastníka položky aukce.

4.5.

Výše Škody zahrnuje náhradu za zmařenou aukci, za opětovné konání aukce předmětné vyhrané položky, a další výdaje související se zmařenou aukci, stanovenou paušální částkou ve výši 5.000,- Kč, a ušlý zisk provozovatele ve výši 30% (třicet procent) z částky nejvyššího příhozu podaného na položku aukce Vydražitelem.

5.

Vydražitel převezme vyhranou položku osobně v Provozovně provozovatele v době jeho stanovených otevírací hodin (Po – Pá 09:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin), mimo otevírací dobu po předchozí telefonické domluvě, případně je možno dohodnout s provozovatelem převzetí vyhrané položky prostřednictvím e-mailu na https://galerieumeni.cz/kontakt, zveřejněném na internetových stránkách provozovatele.

6.

Reklamace Vydražitele a odstoupení od smlouvy o příklepu

6.1.

Vydražitel, který uhradil celkovou cenu vyhrané položky a tuto si převzal, je oprávněn ve lhůtě do tří dnů od uhrazení vyhrané položky reklamovat vyhranou položku u provozovatele, a to pouze z důvodu vážného podezření na falzum. Vydražitel reklamuje vyhranou položku u provozovatele výhradně zasláním doporučeného dopisu provozovateli s uvedením konkrétních vážných důvodů pro podezření, že se jedná o falzum. V případě, že vydražitel v následné lhůtě 14 dnů předloží provozovateli písemný znalecký posudek v příslušném oboru, opatřený znaleckou doložkou a potvrzující, že se jedná o falzum, je Vydražitel oprávněn od smlouvy o příklepu odstoupit a požadovat vrácení celkové ceny vyhrané položky, kterou řádně a ve stanovené lhůtě uhradil. provozovatel bez zbytečného odkladu převede celkovou cenu vyhrané položky zpět Vydražiteli, avšak není povinen uhradit Vydražiteli ušlý zisk, náhradu škody, převyšující částku celkové ceny vyhrané položky, ani náklady vynaložené Vydražitelem na zhotovení písemného znaleckého posudku. V případě, že je Vlastníkem vyhrané položky právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, je Vydražitel oprávněn odstoupit od smlouvy o příklepu ve lhůtě 14 dnů, i bez udání důvodů, vyplněním formuláře, který je součástí těchto VOP. V jiných případech je odstoupení od smlouvy o příklepu vyloučeno.

6.2.

Reklamace, týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vyhrané položky jsou pro Vydražitele vyloučeny.


7.

Práva a povinnosti provozovatele

7.1.

provozovatel se zavazuje provádět internetovou aukci zodpovědně, poctivě a s využitím svých odborných znalostí a technického vybavení. V případě výpadku, závady, nebo omezení aplikace systému aukce vyvine provozovatel veškeré možné úsilí, aby byly co nejrychleji obnoveny internetové služby systému aukce.

7.2.

V případě plánované odstávky internetových služeb systému aukce je provozovatel povinen informovat Zájemce a Dražitele vhodnou formou, pokud se nejedná o odstraňovaní výpadku, či závady, anebo plánovanou odstávku mimo čas, kdy probíhají aukce provozovatele.

7.3.

Technické vybavení provozovatele umožňuje vytvoření internetové aukce a její uživatelské zpřístupnění. provozovatel se zavazuje zajistit systém aukce, umožňující její řádný průběh tak, aby bylo dosaženo nejvyššího příhozu v internetové aukci. Provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje Dražitele, provádí zadávání a editaci aukcí, dohlíží nad jejich průběhem a řádně prezentuje jejich výsledky.

7.4.

provozovatel neodpovídá za funkčnost, dostupnost a kvalitu internetového připojení jednotlivých Dražitelů. provozovatel dále neodpovídá za rychlost internetového připojení Dražitelů, rychlost přenosu dat, případně jejich snížení, za trvalý a nepřerušovaný přístup Dražitele k internetové aukci, za rychlost kliku zobrazeného na počítači Dražitele a jeho promítnutí do internetového aukčního systému a konkrétní aukce, jíž se Dražitel účastní.

7.5.

provozovatel neodpovídá Dražitelům za škodu, která jim případně vznikne v souvislosti s provozem portálu www.galerieumeni.cz. provozovatel nehradí ani jakékoli náklady, které měl Dražitel s případnou účastí v internetové aukci.

7.6.

V případě výpadku serveru, výpadku elektrického proudu, nebo živelné pohromy, ale také v případech závažného protiprávního jednání Vlastníka položky aukce, či zásahu hackerů, kteří by chtěli využít data ve svůj prospěch, si provozovatel vyhrazuje právo aukci dané položky aukce zrušit, či změnit její termín. provozovatel má také právo prodloužit, nebo ukončit aukci, nastanou-li jakékoliv technické problémy na straně provozovatele internetové aukce, které znemožní většině Dražitelů činit příhozy, nebo v případě poruchy hlavních funkcí pro nalezení internetové aukce.

7.7.

Popis položek aukce uvedených v internetové aukci je prováděn Provozovatelem, avšak Provozovatel neodpovídá za pravdivost a úplnost informací poskytnutých Vlastníkem položky aukce Provozovateli pro účely aukce. Každý Dražitel si může jednotlivé položky aukce před zahájením internetové aukce v otevíracích hodinách Provozovatele osobně prohlédnout v prostorách provozovny Provozovatele na adrese Jiráskovo nám.8 , Ostrava.

7.8.

provozovatel nemůže být zároveň též Dražitelem.

7.9.

provozovatel si vyhrazuje právo v souladu s ust. § 1752 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na změnu, doplnění, či zrušení jednotlivých ustanovení těchto VOP. V tomto případě se provozovatel zavazuje zveřejnit bez zbytečného odkladu tyto změny na portálu www.galerieumeni.cz. Změněné VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění, není-li výslovně uvedeno jinak. Na již zveřejněné, nebo probíhající internetové aukce se vztahují VOP účinné v době zveřejnění aukce.

7.10.

provozovatel je oprávněn zrušit registraci Dražiteli, který porušil VOP provozovatele, Řád Aukce, nebo který neposkytl potřebnou součinnost při následné kontrole jeho osobních údajů, u něhož existují pochybnosti o pravdivosti poskytnutých informací v rámci obchodu, nebo který zmařil jakoukoli předešlou aukci. Takto vyloučený Dražitel se nesmí opětovně registrovat, a to ani prostřednictvím třetí osoby, která by se za něj registrovala, a poté i vyhrála v internetové aukci provozovatele. Takové jednání bude považováno za podvodné se všemi právními důsledky, z toho plynoucími, včetně uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody a ušlého zisku, který bude provozovatel uplatňovat vůči takovému Dražiteli. Každý Dražitel může mít pouze jeden účet, zjistí-li provozovatel, že Dražitel má zřízeno více účtů, je oprávněn je bez náhrady Dražiteli zrušit.

7.11.

provozovatel si vyhrazuje právo v případě nesplnění všech podmínek stanovených pro účast v internetové aukci Zájemcem, nedokončit jeho registraci potvrzením provozovatele, a neumožnit mu přístup do internetové aukce. Jakékoli zneužití aukčního systému provozovatele Zájemcem, Dražitelem, nebo jiným uživatelem aukčního systému, může být posouzeno jako trestný čin.

8.

Závěrečná ustanovení

8.1.

Smluvní vztahy ze Smlouvy, nebo ze smlouvy o příklepu, se řídí vždy výlučně českým právním řádem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré spory budou projednávány v pravomoci soudů České republiky, podle právního řádu České republiky.

8.2.

Bude-li některé ustanovení těchto VOP, event. jejich část neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, nemá taková skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení VOP. V takovém případě se na právní vztahy, upravené takovým neplatným, neúčinným, či nevymahatelným ustanovením VOP, použijí ustanovení příslušných právních předpisů, která nejlépe odpovídají svým obsahem neplatnému, neúčinnému, či nevymahatelnému ustanovení VOP.

8.3.

Zvláštní smluvní ujednání mezi provozovatelem a Vydražitelem má přednost před ustanoveními těchto VOP, pokud by s nimi bylo v rozporu.

8.4.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 09.11.2018 a nahrazují účinnost předchozích VOP.

Chcete vědět o našich novinkách jako první?
Zanechte nám vaši e-mailovou adresu a už vám neunikne žádná speciální nabídka